Guns n Roses - November 2010 - Yas Island - Springstone